واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
اتمام بررسی تقاضای داوطلبین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کلیه تقاضای ارسال شده داوطلبین به دبیرخانه شورا بررسی شد و افرادی که واجد شرایط بوده اند انتخاب گردیدند. بزودی با منتخبین تماس گرفته شده و تاریخ دقیق مصاحبه اعلام می گردد. انتظار می رود مصاحبه با کمی تاخیر در نیمه دوم مهر ماه ۱۳۹۳ انجام پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.21.fa
برگشت به اصل مطلب