واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
تایید مراکز تحقیقاتی جهت میزبانی برنامه پزشک پژوهشگر ۱۳۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراکز تحقیقاتی متعددی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران شهید بهشتی ایران کرمانشاه گیلان تبریز مشهد اصفهان یزد کرمان و شیراز برای برنامه پزشک پژوهشگر تایید شدند

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.24.fa
برگشت به اصل مطلب