واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
آغاز سومین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرم ثبت نام در دوره پزشک پژوهشگر روی سایت قرار گرفت. برای تکمیل این فرم می توانید این نشانی را ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.28.fa
برگشت به اصل مطلب