واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
پایان زمان ثبت نام در هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر 1399 پایان زمان ثبت نام در هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر 1399

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/25 | 

 مهلت ثبت نام در فراخوان هفتم دوره پزشک پژوهشگر و ارسال مدارک به پایان رسید.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.37.fa
برگشت به اصل مطلب