واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- آرشیو
اولین فراخوان - مهلت تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین فراخوان ثبت نام در دوره های پزشک پژوهشگر ، دوره ترکیبی دکترای پزشکی عمومی و دکترای تحقیقاتی اعلام شد. مدت ثبت نام تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ بوده و مصاحبه در نیمه اول شهریور خواهد بود. پذیرفته شدگان از اول مهرماه ۱۳۹۳ دوره های آموزشی خود را آغاز می کنند.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.18.17.fa
برگشت به اصل مطلب