واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- آرشیو
فراخوان تابستان ۱۳۹۳ تا آخر مرداد تمدید شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدلیل استقبال داوطلبان و به منظور ارایه فرصت بیشتر مراکز تحقیقاتی و داوطلبان مدت فراخوان تا انتهای مرداد ماه ۱۳۹۳ تمدید شد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.18.18.fa
برگشت به اصل مطلب