واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- آرشیو
اخذ ضمانت نامه از رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به دستور معاون محترم تحقیقات و فنآوری، اخذ ضمانت نامه از رییس دانشگاه جهت شرکت در دوره پزشک پژوهشگر / آموزشگر به پس از انجام مصاحبه و اعلام فهرست قبول شدگان به تعویق می افتد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.18.19.fa
برگشت به اصل مطلب