واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- آرشیو
پایان اولین فراخوان دوره پزشک پژوهشگر / آموزشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین دور فراخوان جهت جذب داوطلبان دوره پزشک پژوهشگر/آموزشگر با ثبت نام بیش از یکصد نفر به پایان رسید.

با همه متقاضیان توسط ایمیل تماس گرفته خواهد شد و کلیه آنان که شرایط لازم برای ورود به دوره را دارند تا آخر شهریور ماه مصاحبه نهایی می شوند.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.18.20.fa
برگشت به اصل مطلب